I. Ban Th??ng V?

Ch? t?ch: Anh Tr??ng Hoài Tâm 954-636-9963

Phó Ch? t?ch N?i V?: Anh H? M?nh T??ng 786-797-9892

Phó Ch? t?ch Ngo?i V?: Anh Nguy?n ??ng Khoa 954-829-1737

Th? Ký – Th? Qu?: Ch? Lê Th? Hi?n 954-253-5239

II. Các Giáo Khu

1. Khu Micae (Coral Springs)
– Tr??ng: Anh Ph?m C??ng 954-695-8544
– Phó: Anh Lê V?n ?ình 954-736-7645

2. Khu Phê-rô (Fort Lauderdale)
– Tr??ng: Anh Nguy?n Thi?n Ân 954-397-0298
– Phó: Ch? Nguy?n Tuy?t Nhung 954-600-4865

3. Khu Fatima (Pembroke Pines)
– Tr??ng: Anh Lê Chúc 954-864-6377
– Phó: Anh Tr?n Lành 954-482-2979

4. Khu Giuse (Miami)
– Tr??ng: Anh Nguy?n Bá Bình 954-558-7145
– Phó: Anh Lê Lãm 720-233-8212

III. Các ?oàn Th? và Ban Ngành

A.  Kh?i Ph?ng V?:

1. Ban Th?a Tác Viên ThánhTh?
– Ông Nguy?n Ngôn 904-525-7491

2. Ban L?i Chúa
– Ch? Quách Th? Liên 954-347-3351

3. Ca ?oàn Têrêsa
–  Anh V? Kh?c Tâm 954-806-2933

4. Ca ?oàn ??c M? Mân Côi
– Anh Ph?m Qu?c 954-554-6570

5. Ca ?oàn Thiên Th?n
– Sr. Nguy?n Th? Kim Quyên 954-789-9320

6. Ban Ti?p ?ón
– Ch? Tr??ng Th? Thanh Thúy 954-338-8383

7. Ban Gi?i Tr?
– Ch? H? Ph??ng 561-703-7229

8. Ban Giúp L?
– Anh Lê Công 954-937-6662

9. Ban V? Ph?ng v?.
– Sr. H? Th? Thu H??ng 954-326-5537
– Sr. Nguy?n Th? Kim Quyên 954-789-9320

10. Ban M?c V? Ng??i B?nh
– Anh Tr??ng Tâm 954-636-9963

11. Ban Tài Chính
– Anh Nguy?n Thanh Bình 954-661-3690

12. T?p Nghi Th?c ?ám C??i
– Sr. Tr?nh Th? Kim Dung 561-909-5868

                    B.  Kh?i H?i ?oàn:

1. H?i Các Bà M? Công Giáo
– Sr. H? Th? Thu H??ng (Linh h??ng) 954-326-5537
– Bà Tr??ng Th? Vinh 954-435-8687

2. ?oàn Thi?u Nhi Thánh Th? Giuse
– Anh Ph?m Hi?u 954-993-9232

3. Tr??ng Giáo Lý và Vi?t Ng?
– Ch? Nguy?n Th? Kim Chung 954-665-7572
– Ch? H? Ph??ng 561-703-7229

4. H?i Kính Lòng Th??ng Xót Chúa
– Sr. Tr?n Th? Ng?c T? (Linh h??ng) 954-380-9870
– Ch? Tr?n Ph??ng Dung 954-290-9239

5. ?oàn Hi?p S? Kha-Luân-B?
– Anh Thân Lai 954-952-9565

                   C.  Các Ban Chuyên Môn:

1. Ban Thông Tin
– Anh Ph?m Hi?u 954-993-9232

2. Ban Tr?t T?
– Anh Hoàng Hu?n 561-542-3074

3. Ban V?n Ngh? & Xã H?i
– Anh Thân Lai 954-952-9565

4. Ban V? Sinh Nhà Th?
– Nguy?n Tuy?t Nhung 954-600-4865

5. Ban B?o Trì Nhà Th?:
– Mai Th? 786-281-7385