Thánh L? Chúa Nh?t (Sunday Mass)

  • 9:30 am: L? Thi?u Nhi (Children Mass)
  • 12:00 pm: L? C?ng ?oàn (Parish Mass)
  • 7:00 pm : L? Gi?i Tr? (Youth Mass)

Gi? L? ngày Th??ng (Daily Mass)

  • 7:00 am: Th? Ba—Th? B?y (Tuesday—Saturday)
  • 7:30 pm: Th? T? (Wednesday)

Ch?u Thánh Th? (Perpetual Adoration)

  • Th? Sáu ??u Tháng: Sau Thánh L? 7:00am và k?t thúc v?i Thánh L? lúc 8:00pm.
  • Chúa Nh?t ??u Tháng: Ch?u Kính Lòng Th??ng Xót Chúa lúc 11:30am tr??c Thánh L?.

R?a T?i (Baptism)

Chúa Nh?t ??u Tháng sau l? 12:00pm. Các cha m? l?y ??n 2 tu? tr??c Chú Nh?t r?a t?i.

Cha M? và Cha M? ?? ??u ph?i d? l?p h??ng d?n R?a T?i vào t?i th? Sáu lúc 7:00pm t?i nhà x?

Hôn Nhân (Marriage)

Các anh ch? mu?n làm ?ám c??i ph?i liên l?c v?i cha Qu?n X? ít là 6 tháng tr??c ngày c??i và theo h?c l?p Giáo Lý Hôn Nhân.

L? Tang

Vui lòng g?i cho Ông Ch? t?ch ho?c Cha QX

X?ng T?i (Confession)

Cha ng?i tòa 20 phút tr??c m?i Thánh L? Chúa Nh?t (Ho?c g?i h?n n?u c?n x?ng t?i trong tu?n)

Ch?u Kính Lòng TX Chúa

M?i Chúa Nh?t ??u tháng có n?a gi? ch?u kính Lòng TX Chúa tr??c Thánh L? 12:00 tr?a

L?p Giáo lý Tân Tòng

(R?a t?i và Thêm S?c cho ng??i l?n): Sr. Dung 561-909-5868   ho?c g?i cho cha QX

X?c D?u B?nh Nhân (Anointing of the Sick)

Liên L?c: Anh Tr??ng Tâm— 954.636.9963

(Ho?c Cha Qu?n X?)