Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Xin Ở Lại Với Con
Xin ở lại với con chúa ơi vì trời đã tối rồi
Hải Triều
UTube