Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Giêsu Giêsu
Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo
Lm. Thành Tâm
UTube
Giêsu ơi!
Thân con tự bông hoa thắm,nhờ nắng mưa
Lm. Minh Trý
UTube