Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Dâng 6
Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa
Trần Xuân Long
UTube
Dâng hồn xác
Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho
Hùng Lân
UTube
Dâng lễ với Mẹ
Xưa trên núi Can vê Mẹ dâng con cứu đời
Nguyên Kha
UTube
Dâng lên Chúa
Tấm bánh này:bao lao nhọc cuộc đời dương thế
Hải Nguyễn
UTube