T?ng giáo ph?n Miami thành l?p Giáo x? ??c M? La Vang

Florida, m?t ti?u bang n?m ? mi?n ?ông Nam Hoa K?, ???c m?nh danh là “Ti?u bang c?a ánh m?t tr?i” (Sunshine), v?i khi h?u ?m áp quanh n?m, có nh?ng bãi bi?n ??p và nh?ng v??n trái cây mi?n nhi?t ??i. Du khách ??n th?m Florida, h? tìm ??n khu vui ch?i n?i ti?ng th? gi?i Disney World, nô ?ùa v?i sóng bi?n, ?n ?? lo?i trái cây và th? giãn trên nh?ng con tàu kh?ng l? ??a h? ??n các danh lam th?ng c?nh c?a vùng Caberian.

Xem Hình

Tuy nhiên, ??i v?i nh?ng ng??i con c?a Chúa, Florida c?ng là n?i có nh?ng nhà th? Vi?t Nam c?a ng??i Vi?t Nam. Ch?ng h?n, Nhà th? Thánh Philiphê Minh ? Orlando, Nhà th? ? Tampa…. Nh?ng m?t tin vui ?ã ??n v?i nh?ng ng??i giáo dân thu?c C?ng ?oàn ??c M? La Vang, t?ng giáo ph?n Miami. ??c T?ng Giám m?c Wenski ?ã chính th?c công nh?n và cho phép C?ng ?oàn tr? thành Giáo x? Truy?n giáo ??c M? La Vang trong T?ng giáo ph?n qua v?n th? ?? ngày 15-07-2014 và ??t cha Giuse Nguy?n Kim Long làm Cha Qu?n x? v?i quy?n hành nh? cha x?. Tên và ??a ch? c?a Giáo x? nh? sau: Giáo X? ??c M? La Vang (Our Lady of La Vang Vietnamese Catholic Church) – 123 NW 6th Avenue, Hallandale Beach, Fl 33009

C?ng ?oàn ??c M? La Vang thu?c T?ng Giáo ph?n Miami g?m ?? thành ph?n giáo dân c?a ba mi?n Trung, Nam và B?c. Tr? lui l?i quá kh?, C?ng ?oàn này ???c thành l?p t? tháng 5 n?m 1983 do ??c Cha c? San Pedro, Giám m?c Giáo ph?n Galverston, TX. Ngài ?ã t?ng làm vi?c ? Vi?t Nam 13 n?m, d?y h?c t?i Giáo Hoàng H?c vi?n ?à L?t. Khi còn làm giáo s? t?i ??i Ch?ng vi?n Thánh Vincent de Paul t?i Boynton Beach, FL, cha ?ã quy t? các gia ?ình Vi?t Nam r?i rác t? Boca Raton t?i Homestead t?i m?t t? gia và dâng l? Chúa Nh?t cho h?. C?ng ?oàn nh? bé này l?n d?n và ?ã quy t? v? nhà th? Our Lady of Perpetual Help ? Opa-Locka d??i s? h??ng d?n c?a Cha Phêrô Tr?n Công Vang, Dòng Chúa C?u Th?. N?m 1990 Cha Vang r?i C?ng ?oàn ?? ?i giúp ng??i t? n?n t?i H?ng Kông. Cha Isidore Nguy?n Bá K? t? ??a ph?n Pensacola-Tallahassee v? ph? trách C?ng ?oàn. C?ng ?oàn m?i ngày gia t?ng v? dân s? c?ng nh? v? các m?t sinh ho?t tôn giáo và xã h?i. Cách ?ây h?n 4 n?m, C?ng ?oàn ?ã ???c cha x? c? là ??c ông Williams Dever ?ón nh?n vào Giáo x? St. Helen, t?i ??a ch?: 3033 NW 33rd Ave., Fort Lauderdale, Fl 33311. Cha Isidore K?, sau h?n 20 n?m h??ng d?n C?ng ?oàn ?ã xin ??c T?ng Giám m?c cho ngh? h?u.

Ngày 15-11-2011, cha Giuse Nguy?n Kim Long t? California, ???c ??c T?ng Giám m?c Wenski b? nhi?m v? h??ng d?n C?ng ?oàn thay th? cha K?. Trong h?n 2 n?m cùng ??ng hành v?i anh ch? em giáo dân ? ?ây, cha ti?p t?c làm s?ng l?i ??c nguy?n c?a m?i ng??i khát khao có ???c giáo x? riêng, v?i ngôi nhà th? riêng cho các sinh ho?t ??c thù c?a ng??i Vi?t Nam. Sau khi vi?t th? trình bày ??c v?ng c?a C?ng ?oàn Vi?t Nam v?i ??c T?ng GM, cha và m?t s? ??i di?n ?ã có cu?c g?p ??u tiên v?i v? ch? ch?n ??a ph?n vào 03-11-2013, kh?i ??u cho ti?n trình ho?ch ??nh, tìm ki?m và mua nhà th?. Th?i gian trôi qua, có lúc gi?c m? t??ng ch?ng nh? ?ã ??n g?n, nh?ng có khi l?i s?p tan thành mây khói. Và r?i cu?i cùng, gi?c m? c?ng ?ã tr? thành hi?n th?c khi ??c T?ng GM g?i ý m?t nhà th? Công Giáo ?ã b? ?óng c?a nay mu?n bán l?i cho C?ng ?oàn Vi?t Nam v?i giá c? t??ng ??i. Ph?i nói là C?ng ?oàn Vi?t Nam ?ã trúng s? x? vì giá tr? c?a khu ??t nhà th? g?n 4 m?u tây, ch? cách bi?n ch?a ??y 2 d?m, g?m nhà th?, nhà x?, h?i quán và bãi ??u xe khá r?ng có giá tr? cao h?n s? ti?n ???c ?? ngh?.

Sau khi nh?n ch? quy?n khu nhà th?, cha Qu?n nhi?m và các anh ch? em tình nguy?n ?ã dành th?i gian h?n 4 tu?n qua cho công vi?c s?a ch?a, tân trang l?i, chu?n b? cho ngày có Thánh L? ??u tiên vào Chúa Nh?t 31-08, Khai gi?ng N?m Giáo Lý vào Chúa Nh?t 7-09 v?i 3 Thánh L?: 9:30am (L? Thi?u Nhi) – 11:30am (L? C?ng ?oàn) – 7:00pm (L? Gi?i tr?); và nh?t là cho Ngày ??i L? Thánh Hi?n Nhà th? d? ki?n vào ??u tháng 12.

Xin quí v? g?n xa, và nh?t là anh ch? em giáo dân c?a Giáo x? ??c M? La Vang ti?p t?c dâng l?i c?m t? Thiên Chúa, M? La Vang, Thánh c? Giuse và c?u nguy?n cho vi?c tu s?a Nhà Chúa s?m hoàn thành.

LM Giuse Nguy?n Kim Long