DANH SÁCH CA ?OÀN TÊRÊXA- Giáo X? ??C M? LA VANG

S? TT TÊN THÁNH H? VÀ TÊN ??A CH? EMAIL S? ?I?N THO?I
1 Sister. Anna Nguy?n Th? Thành annathanh2012@yahoo.com
2 Annê Lê Th? Hi?n cynthiahle@yahoo.com
3 Antôn V?n Quý Tánh tanhqvan@gmail.com
4 Dominico ?inh V?n Tân tandinh@bellsouth.net
5 Giuse Nguy?n Lý ly2007@att.net
6 Maria Nguy?n Th? Thanh Th?y thuydinh@bellsouth.net
7 Maria D??ng Th? An quyenduong@att.net
8 Maria Kim Anh Nguy?n nguyen_t@bellsouth.net
9 Maria Ph?m Th? Ng?c C?m monica_yen_pham@yahoo.com
10 Maria H? Th? B?ng bongho209@gmail.com
11 Matta Lê Th? Y?n (An)
12 Phanxico V? kh?c Tâm tamkvu@yahoo.com
13 PhaxicoXavie Nguy?n Th?
14 Phêrô Quy?n D??ng quyenduong@att.net
15 Phêrô Nguy?n Duy Tân nguyen_t@bellsouth.net
16 Teresa Lê Th? Thanh H?i tle9999@yahoo.com
17 Teresa-Maria Tr?n Kim Thoa tkt4065@yahoo.com 954-431-1905
18 Anna H? Th? Minh Nguy?t minhnguyet179@gmail.com
19 Phêrô Nguy?n Phú Nguyenphu617@yahoo.com
20 Phêrô Thân Lai Thanlai75@gmail.com
21 Teresa Th?o Thân tracythn@yahoo.com
22 Teresa Hà Ng?c Thúy Tweedie1216@yahoo.com
23 Anna H?ng Nguy?n lt579@comcast.net
24 Giuse V?n Minh vanminh67672003@yahoo.com
25 Peter D?ng Bùi MichaelBui79@yahoo.com
26 Maria Lê Th? T? Nga
27 Têrêxa Hoàng Nh?n nguyenhan090405@yahoo.com
28 Teresa V?n H?ng Thúy
29 Tr??ng Cai c.mtruong08@yahoo.com
30 Phêrô Võ ??c Ân Vo.Andy40@yahoo.com
31 Maria ??u Th? Bích Loan Lisavo62@yahoo.com
32 Êlisabeth Nguy?n Th? B?ch Tuy?t
33 Annê Nguy?n Th? M? L? Nguyethjmile@gmail.com
34 Têrêxa Tr?n Ph??ng Dung
35 Maria Nguy?n Th? Di?m Khanh khanhng05@gmail.com
36 Ph?m Qu?c Qpta31@yahoo.com
37 D?ng Trinh Vo  dungtrinhvo@yahoo.com.
38 Phêrô Lê Qu?nh quynhloan22000@yahoo.com