Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Còn gì dâng Ngài
Như con dã tràng se cát biển đông
Phanxicô
UTube
Giêsu Giêsu
Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo
Lm. Thành Tâm
UTube
Này Ngài đã đến
Này Ngài đã đến đem Tin Mừng cho người trần thế
Ngọc Linh
UTube
Như Hát Miến
như hạt miến chịu nát tan thành tấm bánh trắng
Thành Tâm
UTube