Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Lời dâng
Dâng là dâng tấm bánh với tất cả tâm tình con
Vũ Đình Ân
Tôi Tin Chúa Thương Tôi.
Dù cho tôi đây có đáng là gì
Anh Tuấn
UTube