Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Dâng 6
Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa
Trần Xuân Long
UTube
Dâng hồn xác
Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho
Hùng Lân
UTube