Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Phó Thác Cậy Trông.
Bôn ba nơi trần thế nhưng con vẫn trông lên trời
Nguyễn Mộng Huỳnh
UTube