BAN ?I?U HÀNH CA ?OÀN:

  • S? Maria Nguy?n Th? Kim Quyên (Ca tr??ng)

  • Anh Tr??ng Cai (?ánh ?àn)

  • Ch? Lucia V?n Hi?n (Piano)

  • Em Madalena Glory Nguy?n (Ca viên tr??ng, ?ánh ?àn)

Gi? t?p hát:

Các em t?p hát vào m?i t?i th? ba hàng tu?n lúc 7:00 -8:30 pm, t?i C?ng ?oàn Các S? MTG Bà R?a.

??a ch? liên l?c:

S? Kim Quyên:

Cell phone: 954- 789-9320

Email: mrkimquyenmtgbr@gmail.com