Ca ?oàn ??c M? Mân Côi (Our Lady of La-Vang Vietnamese Parish)  thu?c Giáo x? ??c M? La Vang. Giáo ph?n Miami : Do Linh M?c Guise Nguy?n Kim Long thành l?p Tháng 10,2013. M?c ?ích là dùng l?i ca ti?ng hát c?a mình ?? c?u nguy?n và x??ng dâng Thiên Chúa.
M?I Ý KI?N, TÌM HI?U, HAY MU?N THAM GIA VÀO CA ?OÀN ?I?U R?T HOAN NGHÊNH.B?N CÓ TH? VÀO GI? HÁT L?: LÚC 7:00PM HÀNG TU?N.

 

Danh X?ng

 • Ca ?oàn ??c M? Mân Côi. 

B?n M?ng

 • L? ??c M? Mân Côi  Ngày 7 Tháng 10 

M?c ?ính và Nhi?m v?

 • Ca ?oàn ?MMC là m?t t? ch?c tinh th?n, quy t? nh?ng thành ph?n nam n? giáo dân t? nguy?n trong C?ng ??ng Ki-tô giáo, dùng l?i ca ti?ng hát ?? Ph?ng V?, giúp cho chính ca viên và c?ng ?oàn tín h?u nâng lòng trí c?u nguy?n, tham d? s?t s?ng h?n trong Thánh L?, c?ng nh? các bu?i ph?ng v? tôn giáo.

 • Chính vì m?c ?ích cao quý ?ó, nên m?i thành viên trong C? c?n có tinh th?n ?oàn k?t, t??ng thân t??ng ái, d?n thân hy sinh ?? ph?c v? H?i Thánh Chúa.

Thánh L?

 • Ca ?oàn ??c M? Mân Côi hát l?: 7:00PM Ch? Nh?t h?ng tu?n.

 • Nh?ng Thánh L? ??c bi?t.  

Linh H??ng

 • Ca ?oàn ??t d??i s? h??ng d?n c?a cha chính x?.

??a ?i?m

 • Ca ?oàn ?MMC tr?c thu?c Giáo X? ??c M? La-Vang

                    Our Lady of La-Vang Vietnamese Parish

                123 NW 6th Ave Hallandale Beach, FL 33009

?i?u ki?n gia nh?p: 

 • M?i giáo dân công giáo ch?p nh?n m?c ?ích & ???ng l?i sinh ho?t c?a C? ?MMM.

 • C? không ?òi h?i v? n?ng khi?u âm nh?c, m?c dù luôn khuy?n khích, m?i g?i và r?t c?n nhi?u tài n?ng âm nh?c cùng tham gia.

 • ?ã ??c ???c ti?ng Vi?t ho?c mu?n h?c ti?ng Vi?t, vì C? ch? hát nh?c thu?n thúy ti?ng Vi?t.

 • Có kh? n?ng và ?i?u ki?n tham gia sinh ho?t ??u ??n.

Nhi?m V? c?a thành viên C?

 • Tôn tr?ng và ch?p hành n?i quy sinh ho?t c?a Ca ?oàn ?MMC.

 • Tôn tr?ng các thành viên khác.

 • ?i t?p hát ??y ??, ?úng gi? trong nh?ng bu?i t?p hát c?a C?.

 • Tham d? t?t c? các Thánh L? c?a C? ph? trách.

 • Thông báo cho Ban ?i?u Hành khi có thay ??i : ??a ch?, s? phone, lý do v?ng m?t.

 • Nhi?t tình tham gia và ?óng góp công s?c trong các sinh ho?t c?a C?.

 • Các thành viên n?u có ý ki?n ?óng góp, th?c m?c nên tham kh?o tr?c ti?p v?i Ban ?i?u Hành.

 • Y ph?c l?ch s? và ch?nh t? trong m?i Thánh L?.

 

Ban ?i?u Hành 

 • Ca Tr??ng : A.Tr??ng

 • ?oàn Tr??ng:

 • ?oàn Phó:

 • Th? Qu? :  Qu?nh ??ng

 •  Nh?c Công : A.D??ng, A.Qu?c, A Tính

 • K? Thu?t: A.Tài

 • Thông Tin: C.Thanh, C.Tiên

 • Danh Sách Ca Viên:

Nam Viên

N? Viên

 1. VINHSON: Tr??ng Mai

 2. DOMINICO: Qu?c Ph?m

 3. GIUSE: D?ng V?n

 4. TOMA: D??ng Tr??ng

 5. : Tùng

 6. GIUSE: Long Nguy?n

 7. MARTINO: Ngh?a Nguy?n

 8. DOMINICO: Nhã Nguy?n

 9. Gioan: Tài Võ

 10. Phanxico Xavie :Tính Quach

 1. MARIA: Hoàng S. Hoàng

 2. LUCIA: Di?u ?ào

 3. MARIA: Ngân ??u

 4. : Y?n  

 5. ANNE: Ph??ng Lê

 6. MARIA: D??ng H?

 7. CATARINA: Qu?nh ??ng

 8. ANNA: Thanh Võ

 9. TERESA: Tiên Nguy?n

 10. MARIA: Th?y Nguy?n

 11. LUCIA: Ph??ng Phan

 12. : Th??ng

 13. : G?m

H?p  Ca ?oàn vào m?i th? t?  ??u tháng ?? thông báo các sinh ho?t và m?ng B?n M?ng và Sinh Nh?t các anh ch? em trong tháng.

Tu Ch?nh N?i Quy:
N?i quy Ca ?oàn có th? ???c ?? ngh? s?a ??i cho thích h?p v?i nhu c?u và hoàn cành c?a Giáo x?.