Bí Tích X?c D?u Thánh

by Stephen on September 23, 2009.

 1. Bí tích X?c D?u Thánh là gì?
  Là bí tích do Chúa Giêsu ?ã l???p ???? ban ?n nâng ?? s?c m?nh ph?n h???n xác cho nh?ng ng??i ?ang y?u li?t n?ng vì lý do b?nh t?t, th??ng tích hay tu?i già.
 2. Ai có th? ban bí tích X???c D?u Thánh?
  Linh M?c và Ð???c Giám M?c.
 3. Mô th? c?a bí tích X?c D?u Th??nh là gì?
  L?i ??c trong bí tích X?c D?u Thánh có ngh?a là chúng ta xin Chúa ban s?c m?nh, ch?a lành và ban ??n thánh c?a Ngài.
 4. Ch?t th??? c?a bí tích X?????c D?u Thánh là gì?
  D?u thánh t????ng tr?ng cho s? ch?a lành ph?n h?n và ph?n xác. X?c d?u trên trán và tay b?nh nh??n và ??t tay trên b?nh nhân.
 5. Ai có th? nh?n bí tích X?c D?u Thánh?
  B?t c? ai ?ã ???c r?a t?i, ?ang y?u li?t n???ng ho???c vì b?nh t?t, th??ng tích hay Tu?i già.
 6. Ch??a ban ?n gì cho ng??i lãnh bí tích này?
  – Ban s?c m?nh cho linh h?n b???nh nhân b?ng ?n thánh ???? ch?ng các cám d?.
  – Ban ?n nâng ?? ?? ch?u ??ng ?au ??n v?? ban ?n can ??m và an ?i trong gi? ch?t.
  – Tha t?i nh?.
  – Tha c? t?i tr?ng n?u b?nh nhân ??c ao x?ng t?i nh?ng không th? ???c.
  – Ph?c h?i s?c m???nh ph?n xác n?u ?i?u ?ó có ích cho ph?n r?i c?a b?nh nhân.
 7. Nh?ng bí tích sau h?t là gì?
  Bí tích Gi???????i T???i, X?c D?u Th??nh và M??nh Thánh Chúa.
 8. Trong bí tich X?c D?????????u Thánh chúng ta ???c thông ph???n vào s? ?au kh????? v?i Chúa Kitô.

(Tr? V? Trang: 7 Phép Bí Tích)