Bí Tích Truy?n Ch?c Thánh

by Stephen on September 23, 2009.

 1. Bí tích Truy?n Ch?c Thánh là gì?
  Là b?? tích Chúa Giêsu ?ã l?p ?? ban quy?n Linh M?c cho nh?ng ng??i ch?n ??c bi?t, ban ?n thánh ?? ?n ??????? x???ng ?áng, chu toàn ch???c v? c?u r?i loài ng??i.
 2. Chúa Giêsu l???p bí tích Truy?n Ch?c Thánh khi nào?
  Trong b?a ti?c ly.
 3. Trong b?? tích Truy?n Ch?c Thánh, Chúa Giêsu trao quy?n gì cho các Linh M?c?
  – Rao gi???ng L?i Chúa và ch??c lành.
  – Dâng Thánh L?.
  – Ban các bí tích.
  – Cai tr? và ph?c v? dân Chúa.
 4. T?i sao Linh M???c không ???c l?p dia ?ình?
  – Noi g??ng Ch??a Giêsu.
  – Linh M?c c???a t?t c? gia ?ình, không b? ràng bu???c b?????i ai, c?u v?t m???i linh h?n, ph?c v? m?i ng??i.
 5. B?n ph???n c?a ng??i tín h???u ??i v???i Linh M?c nh? th? n??o?
  – C?u nguy?n cho các Linh M?c.
  – T??n tr?????ng, v??????ng l???i các ?i???u h?p v?i lu?t Ch??a và H?i Thánh vì Ngài thay m?????t Chúa.
  – C?????ng tác, ?óng góp tinh th?n và v?t ch?t ?? xây d?ng N???c Chúa.
 6. Có m?y nghi l? truy?n ch?c?
  Ch?c Phó T?, ch?c linh M?c, v?? ch?c Giám M?c.
 7. Ai ban bí tích Truy?n Ch?c Thánh?
  Ð???c Giám M?c.
 8. Ai ?????????c lãnh bí tích Truy?n Ch???c Thánh?
  Là ng????i nam, ???c thân, Công Giáo t?t, ?ã chu?n b? b?ng h?c h?i, t??? do, có ý mu?n lãng nh?n v?? ????c Ð?c Giám M?c ch?p thu?n.
 9. D?u bí tích Truy?n Ch?c Thánh là gì?
  – G???m vi?c ?????t tay và l?i c?u nguy?????n ??c bi?t.
  – Ð???????c Giám M?c ??t tay trên ??u ng??i ???c lãnh ch???c ??? nói lên vi?c ban Chúa Thánh Th?n cùng v?i quy?n n?ng và ?n thánh c?????a Ng???i.
 10. C??ng vi?c c???a Phó T? là gì?
  Các phó t? ph???c v? dân b?ng s? r?a t?i, tuyên ??c và rao gi?ng L?i Chúa, cho r??????c l?, làm phép cho các ???i tân hôn trong bí tích Hôn Ph???i.
 11. Có máy lo?i Phó T??
  Có hai lo?i phó t?. Nh?ng phó t? ?ang chu?n b? lên ch???c linh m?c. H? ch? là phó t? t?m th?i. Ngoài ra còn có nh?ng phó t? v??nh vi?n. H? l?? nh?ng ng????i ??????c thân ho?c có gia ??ình, và là nh?????ng phó t? su?t ??i.

(Tr??????? V? Trang: 7 Phép Bí Tích)