Bí Tích Thêm S?c

by Stephen on September 23, 2009.

 1. Bí tích Thêm S?c là gì?
  Là bí tích Ð?c Chúa Giêsu ?ã l?p cho ta nh?n l?y Chúa Thánh Th?n cách ??c bi?t, ?? ta gi? ??o nên và tr? thành chi?n S? Chúa Kitô.
 2. Ai có th? lãnh nh?n bí tích Thêm S?c?
  B?t c? ai ?ã ???c r?a t?i ??u có th? nh?n bí tích Thêm S?c. Tuy nhiên, Giáo H?i khuy?n khích t?t c? m?i tín h?u nên h?c h?i v? ??c tin cho ch?c ch?n h?n tr??c khi ch?u phép này và bí tích n????y ?òi h?i ta ph?i s?ng v?i tinh th?n ??c tin.
 3. Mu?n lãnh bí tích Thêm S?c thì c?n g???
  – Ðã lãnh nh?n bí tích R?a T?i.
  – H?c bi?t giáo lý c?n b?n trong ??o, nh?ng b???n ph???n ??i v?i ??c tin ??c bi?t v? bí tích Thêm S?c.
  – S?ch t?i tr?ng và có lòng ??c ao.
 4. Bí tích Thêm S?c ???c lãnh nh?n nhi?u l?n không?
  Không, vì bí tích này in d?u thiêng liêng trong linh h?n ta không th??? m?t ???c.
 5. Ch???t th? c?a bí tích Thêm S?c l?? gì?
  Vi?c ????t tay trên ??u ng????i ch?u bí tích này cùng v?i vi?c v? hình Thánh Giá trên tránh b?ng d?u thánh.
 6. Mô th? c???a bí tích Thêm S?c là gì?
  – “Hãy nh?n l???y ?n tín Chúa Thánh Th???n, ân hu? c?a Chúa Cha.”
  – ?n tín: Ch? vi???c ban ?n tích thi????ng liêng, làm cho ng??i ch?u phép Thêm S?c nên gi?ng Chúa Kitô h?n.
  – Ân Hu?: Ngh?a là ch??? chính Ch????a Thánh Th?n, “Chúng con hãy nh?n l???y ân hu? c?a Chúa Thánh Th???n.”
 7. Ai có quy?n ban bí t??ch Thêm S?c?
  Thông th????ng là Ð?c Giám M?c. Và nh?ng linh m?c ????????c tòa thánh hay Giám M?c cho phép thì m?i có quy?n ban bí tích này m???????? th??i.
 8. D?u t??ng tr?ng cho s? gì?
  D?u t??ng tr?ng cho vi?????c ban Chúa Thánh Th?n, vì vi?c Chúa Thánh Th?n ng? xu?ng trên Chúa Kitô (Mc 1:10) ???c g?i là vi???c x?c d?u thiêng liêng. Ng??y x?a d?u ???c x?c ?? t?ng s?c m?nh cho các l???c s?, n??n d?u ám ch? s?c m?????nh thiêng liêng ???c x?c trong bí t??ch Thêm S?c.
 9. Vi?c ????t tay ch? s? gì?
  Vi?c ??t tay ch????? vi?c ban th?n l?c c?a Chúa Th??nh Th?n. Vi?c ???t tay c??ng g?i l?i tình ph? t??? và ?n phúc lành c?a Thiên Chúa.
 10. X?c d?u theo hình Thánh Giá t??ng tr?ng gì?
  Là ?n tích thiêng liêng Chúa ban. Thánh Giá t??ng tr?ng ?n c?u r?i c???a Ch??a Kitô, ng??i m?ch m?i bí tích. Thánh Giá nói l??n l?? ch??ng ta mu?n chia s??? nh?ng ?au kh? c?a Chúa Kitô và trung thành v?i Ngài.
 11. Cha m? ?? ??u có b?n ph?n gì?
  Cha m? ?? ??u b???????o ????m v?i v?i Giáo H?i v? ý h?????ng ngay lành c?a ng??i mà m? ???i di?n. Cha me ?? ??u gi?i thi?u ng??i ch?u bí tích Thêm S?c cho Ð?c Giám M?c. Sau n??y b?ng l?i c?u nguy?n, b?ng l?i nói, và b?ng g???ng lành, cha m? ????????? ??u ph?i lo li???u cho con thiêng liêng chu toàn nh???ng b?n ph?n c?a ng??i Kit??.
 12. Ai có th????????? làm cha m? ????? ??u?
  Cha m??? ?? ??u ph???i l???? ng??i C??ng Giáo ngoan ???o ?ã ch?u phép R???a T?i. Ngày nay, Giáo H?i ??c mong r???ng cha m? ?? ??u R?a T?i c?ng làm cha m? ?? ???u Thêm S?c luôn. Tuy nhiên v?n có quy?n ch?n cha m????? ?? ??u riêng. Cha m? ru?t không có th? làm ng???i ?? ??u cho con cái.
 13. Hi?u qu? chính c?a bí tích Thêm S?c là gì?
  Hi?u qu? ch??nh c?a bí tích Thêm S?c là ???c t?ng thêm s???c s?ng Th?n Linh do ?n Thánh Hóa ban cho. Ngoài ra còn c?? d?u ?u thiêng liêng không h? m?t.
 14. Hoa qu? c?a Chúa Th????nh Th?n là gì?
  Là nh???ng tác ??ng c?a nhân ????c các vi?c lành, nh?ng ??c v?ng và tâm tình mà Chúa Thánh Th?n g???i lên trong ta.

(Tr? V? Trang: 7 Phép Bí Tích)