Bí Tích R?a T?i

by Stephen on September 23, 2009.

 1. Bí Tích R?a T?i là gì?
  Là bí tích Chúa Giêsu ?ã l?p ?? sinh ta l?i làm con Ð???c Chúa Tr?i và con H???i Thánh.
 2. Ai có th????? ban bí tích R?a T?i?
  Linh M?c v?? (giáo dân c?ng ?????????c khi trong tr????ng h?p kh?n c???p).
 3. Có m?y cách R?a T?i?
  Có 3 cách: b?ng n??c, b?ng m??u, b?ng lòng mu?n.
 4. Ph?i R?a T?i nh? th? nào?
  Ph?i ?? n??c trên trán ng??i ch?u phép R???a T?i v?? ?????c: “Tôi r?a …….. nhân danh Cha và Con và Thánh Th?n.
 5. Ai có th? nh?n Bí T??ch R?a T?i?
  – B?t c? ai ch?a ???c r?a t?i.
  – N???u là ng??i l?n thì ph?i: Có lòng mu?n, ph?i có lòng tin và c?i thi?n ??i s?ng, ph?i h?c giáo lý.
 6. Chúng ta lãng nh?n gì khi ch?u bí tích R?a T?i?
  Chúa ban cho ta ?n Thánh s?ng, các nhân ??c ??i th?n: tin, c?y, m?n.
 7. Trong Bí Tích R?a T?i, Chúa Giêsu tha t?i nào cho chúng ta?
  Tha t?i nguyên t? và t???i riêng ta ph?m.
 8. Trong Bí Tích R?a T?i, ta h?a s? gì?
  a. T? b? ma qu???, nh?ng quy?n r? c?a ma qu?, và nh?????ng cám d?.
  b. H?a s?ng theo giáo hu?n c?a Chúa Kitô và Giáo H???i.
 9. Bí Tích R???a T?i có c?n thi?t không?
  Bí Tích R?????a T?i c?n thi?t vì tha t?i nguyên t? mà t? tông ?ã truy?n l?i cho chúng ta ?? ta vào thiên ?àng.
 10. Mô th? c?a bi tích R?a T???i là gì?
  – “T??i r?a …. nhân danh Cha và Con và Thánh Th?n.???
  – L?i ??c nói lên r?ng con ng???i ?ang b??c vào s? thông hi?p v?nh c???u v?i Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con v?? Thánh Th?n.
 11. Ch?t th? c?a bí tích R?a T?i là gì?
  N??c: nói lên s? r?a s?ch t?i và ban cho ??i s?ng m?i t?c là ?n thánh.
 12. T?i sao ph?i l?y tên Thánh khi ch?u phép R?a T?i?
  Ð? ng??i ch?u phép R???a T?i có th??? noi g??ng ??ng Thánh c?a mình và ???c Ng??i b?o h? cách riêng.
 13. T?i sao ph?i c?n ng????????i ?? ??u khi ch?u phép R?a T?i?
  Ð? ng????i ?? ???u có th? giúp ?? k? ?ã ch?u phép R?a T?i v????????? ?àng thiêng liêng.
 14. Tr? em ch?t khi ch?a ???c R?a T?i s? ra sao?
  Nh?ng tr? em này ch???t khi ch??a ph?m t?i thì ???c s?ng n?i h?nh phúc t? nhiên g???i là “Lâm Bô”.
 15. Cha m? ph?i lo li???u cho con cái mình ???c lãnh bí tích R?a T?i càng s?m càng hay.
 16. B?? Tích R?a T?i ban gì cho ta?
  B?? Tích R?a T?i xoá b? t?i t? tông b?ng cách cho ta ????i s???ng ân s?ng. Nó l??m ta tr? nên con cái Chúa và ph?n t? c?a Giáo H?i Ngài.
 17. T?i sao phép Bí Tích R?a T?i là m?t tái sinh ??i v?i ta?
  Bí Tích là m?t tái sinh vì nó cho ta thông ph?n vào ??i s?ng c?a Ð?c Kitô ph?c sinh.
 18. ?n tín bí tích làm gì cho ta?
  ?n tín Bí Tích ghi d?u trên ta ?? ta tr??? nên ph?n t? c?a Giáo H?????i, ban cho ta kh? n?ng lãnh nh???n các bí tích khác và thông ph?n vào ??i s?ng c?a Giáo H?i.
 19. Ð???c tin ban cho ta kh? n?ng nào?
  ?????c tin ban cho ta kh? n?ng tin Thiên Chúa phán d?y ta qua Con Ngài, và dâng hi???n ta cho Ngài.
 20. Bí Tích R?a T?i kêu g?i ta l??m gì?
  Bí tích kêu g?i ta s?ng nh? con Chúa.
 21. Ð?c c?y cho ta kh? n?ng gì?
  Ð?c c?y cho ta kh? n?ng h??ng v??? Chúa v?i l??ng trông c?y s? ???c thiên ??àng và nh?ng gì ta c???n ??n ?? t?i thiên ?àng.
 22. Ð?c ái cho ta kh? n?ng gì?
  ???c ái cho ta kh? n?ng yêu Thiên Chúa trên h?t m?i s? vì Ngài r?t t?t lành, và yêu m?i ng??i vì Ngài.

(Tr? V??? Trang: 7 Phép Bí Tích)