1. Thánh Th? là g???
  Là c?a l? hy sinh. Chúa Giêsu th?c s? hi?n di?n d???i hình bánh r??u, làm c?a nuôi linh h?n ta, làm cho ta nên gi?ng Chúa và k?t h?p chúng ta trong tình yêu Chúa.
 2. T?i sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Th??
  Vì Chúa mu?n ? v???i ch??ng ta m?i ngày cho ??n t?n th?, ?? an ?i, ban s?c m?nh và làm cho chúng ta nên thánh.
 3. Thánh Th??? khác v?i các bí tích khác ? ch? nào?
  Bí tích này khác là d????i hình bánh r??u, Chúa Giêsu th?c s? hi?n di?????n ??y ?? là Thiên Chúa và là con ng??i, còn các b?? tích khác Chúa Giêsu ch? hi?n di?n b?ng quy?n n?ng và ân s?ng.
 4. Ch?t th? c???a bí tích Thánh Th? l?? gì?
  Là r??u, bánh và n??c.
 5. Mô th? c?a bí tích Thánh Th? là gì?
  Là l?i truy?n phép: “Này la Mình Ta s? b? n?p vì các con.. Này là chén Máu Ta, máu s? ?? ra vì các con..”
 6. Chúa Giêsu l?p bí tích Thánh Th? khi nào?
  Chúa Giêsu l?p bí tích Thánh Th? trong b?a ti?c ly, tr???c khi ng??i ch?u ch?t.
 7. Chúa Giêsu l?p bí tích này th? nào?
  Ngài c?m l?y bánh, t? ?n, b? ra và trao cho các môn ?? mà phán: “Hãy c?m l?y mà ?n, này la Minh Ta.., hãy c?m l?y mà u?ng, này la Máu Ta…”
 8. Khi n??o bánh và r??u tr? nên Mình và Máu Chúa Kitô?
  Trong Thánh L?, khi linh m???c ??c l?i truy???n phép: “N??y là Mình Ta, Này là Máu Ta.”
 9. Khi linh m?c ??c l?i truy???n phép thì b?n th??? hay ch?t th? c?a t?m bánh tr??? nên Mình Thánh Chúa. T?i Sao?
  B?n th?: Vì ch?t th? c?a t???????m bánh là tròn, tr?ng mùi v? nên không thay ???i.
 10. Hy l? Chúa Giêsu hi?n dâng trong B?a Ti?c Ly l?? Hy l? nào?
  Chúa Giêsu dâng chính Mình Ng??i làm Hy L? b???????????ng cách bi?n ??i bánh và r??u nên Mình và Máu Ng??i.
 11. Ði?u gì x???y ra khi Ch????a Giêsu phán: “Này là Mình Ta”, “Này là Máu Ta”?
  Khi phán thì bánh và r??u li?n tr? nên Mình và Máu Ng??i, ch??? còn v? bên ngoài là b??nh và r??u thôi.
 12. Chúa Giêsu ?ã làm gì cho các tông ?? trong B?a Ti?c Ly?
  Chúa Giêsu cho các tông ?? làm Linh M?c và truy?n cho các ông ph?i dâng Hy L? và truy?n ch?c Linh M?c l?i cho ng??i khác.
 13. T?i sao thánh l? l?i là hy t? Thánh Giá?
  Thánh l? là hy t? Thánh Giá b?i chính Chúa Giêsu v???????a là Linh M?c v?a là C?a L?.

By Stephen on September 23, 2009.

(Tr??? V? Trang: 7 Phép Bí Tích)