Bí T????ch H????n Ph?i

by Stephen on September 23, 2009.

 1. Bí Tích Hôn Ph?i là gì?
  Là bí tích Ch??a Giêsu ?ã l?p ?? k?t h?p m?t nam m?t n? thành v??? ch?ng tr??c m?t Chúa và H???i Thánh và ban ?n ??t bi?t ?? giúp h? s???ng chu toàn ngh?a v?.
 2. Chúa Giêsu l?p bí tích Hôn Ph?i khi n??o?
  T? th?i nguyên th???y c?a Adong và Evà. Trong Tân ??c Chúa Giêsu ?ã chúc lành cho ?ôi tân hôn t?i ti?c c??i Cana.
 3. M?c ?ích c?a Hôn Ph?i là gì?
  – Sinh s???n và giáo d?c con c??i theo ??o Công Giáo.
  – Trung thành, yêu th??ng và nâng ??????????????? nhau.
 4. B?c hôn nhân Công Giáo có t???m quan tr?ng nào?
  – Tình yêu v??? ch?????ng bi?u hi?u tình yêu Chúa và H???i Thánh.
  – Sinh s?n con cái ?? th?i ph??ng Chúa.
 5. D???u bí t??ch Hôn Ph???i là gì?
  – Ch?t th?: ng??i nam và ng??i n?.
  – Mô th?: bi?u l? s? ?ng thu?n b?ng l?????????i nói, l?i cam k?t.
 6. Chúa Giêsu d?y gì v? bí tích Hôn Ph?i?
  – H?p nh???t: ph?i gi? m?t v? m???t ch?ng.
  – Không ???c ly d? và ph?????i s?ng hoà thu?n v?i nhau cho ??n ch???t.
 7. Ai hành ??ng nhân danh Chúa kitô trong bí t??ch Hôn Ph?i?
  – Ng????i nam và ng??i n?.
  – Linh m?c hay phó t? ch? ch?ng ki?n bí tích và chúc lành cho ?ôi tân hôn thôi.
 8. Ph?i làm gì ?? lãnh b?? tích Hôn Ph?i nên?
  – Ph?i s?ch t?i tr?ng.
  – Hi?u bi?t b?n ph?n c?a ??i s?????ng gia ?ình.
  – B?ng lòng k?t b?n v?????i nhau theo nghi th?c Giáo H?i.

(Tr? V? Trang: 7 Phép Bí Tích)