Bí Tích Gi?i T?i

by Stephen on September 23, 2009.

 1. Bí tích Gi?i T?i là gì?
  L?? bí tích do Chúa Giêsu l?p ???? tha t?i riêng ta ph?m qua quy?n h??nh Chúa ban cho các linh m?c, cùng giao hòa ta v?i Chúa và H???i Thánh.
 2. Ai có th? ban bí tích Gi?i T???i?
  Linh M?c ho?c Ð?c Giám M?c hành ??ng nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Gi???????i T?i.
 3. T?i là gì?
  T?i là b?t tuân cùng Chúa và lu?t H?i Thánh.
 4. Có m?y th? t?i riêng?
  T?i tr?ng và t???i nh?.
 5. Ð? m?t vi?c x?u tr? th??nh t?i ph?i có m?y ?i?u?
  – Có lu?t c?m hay lu?t bu?c.

  – Bi?t ho?c c? tình.
  – T? do làm.
 6. Ai có th? lãnh nh?n bí tích Gi?i T?i?
  B???t c? ai ???c r?a t???i r?i.
 7. ?? ????c x?ng t?i n??n ph?i có m?y ?i?u?
  Xét mình, ?n n?n t?i, d???c lòng ch?a, x?ng t?i, và ??n t?i.
 8. Xét mình là gì?
  Là nh? l?i các t?i mình ?ã ph?m t? lúc x?ng t???i l?n tr??c ??n gi? và m?i t???i ph???m bao nhiêu l?n.
 9. ?n n?n t?i là g???
  Là th?t lòng th?ng h?i vì nh?ng t?i mình ?ã làm m?t lòng Chúa.
 10. D?????c lòng ch?a là gì?
  Là quy?t tâm ch?a c?i và không ph?m t?i n?a.
 11. Có m?y cách ?n n?n t?i?
  Cách tr?n và ch???ng tr?n.
 12. ?n n?n t?i cách tr?n là gì?
  L?? th?c lòng m???n Chúa và gh??????t t?i.
 13. ?n n??n t???i cách ch?ng tr?n là gì?
  Là vì h? th?n hay là s? Chúa ph?t ??i này và ????i sau.
 14. X?ng t?i là gì?
  Là k? các t?i c?a mình ra cùng linh m?c có quy?n gi?i t?i và tha t?i cho ta.
 15. ???n t?i l?? gì?
  Là làm các vi?c linh m?c d???y làm mà ??n vì các t?i x?ng.
 16. Chúng ta lãnh nhân gì khi ch?u b?? tích Gi?i T?i?Trong bí tích Gi?i T?i, Chúa Giêsu tha t?i nào cho chúng ta?
  Tha t???i riêng ta ph?????m.

  • Ð??c tha t?i.
  • Linh h?n l?????y l?i ??????c ?n thánh.
  • Ð??c tha h??nh ph?????t ??i ????i và ít nh?t m?t ph?n ph?t ??i này b?i t?i mà ra.
  • ????c tr? giúp ?? s???ng thánh thi?n h?n.
 17. Ta ph?m t?i vì nh?ng lý do nào?
  • Kiêu ng?o: là t??? ph? vô l?i, không ?????ng cách.
  • Hà ti???n: là ??c mu?n c?a ??i này thái quá.
  • Dâm d?c: là không ki?m ch? ???c ??c mu?n l?c thú.
  • H?n gi?n: là m?t c?m xúc t?c b?c m?nh và không làm ch??? ???c.
  • Mê ?n u?ng: là ?n u?ng quá ch???ng m?c.
  • Ghen ghét: là bu?n s?u khi ng??i khác ???c may m?n h?n.
  • L??i bi?ng: là tr? n???i vi?c thiêng liêng, tinh th?n hay th? x??c, là ta ch?nh m?ng vi?c b?n ph?n.
 18. Sáu t?i ph?m ??n Chúa Thánh Th?n là gì?Mô th??? c?a bí t??ch Gi?i T?i là gì?
  “Cha tha t?i cho con. Nhân danh Cha và Con v?? Thánh Th?n. Amen.???

  • Th?t v???ng v??? ph?n r?i.
  • T? ph??? có th? ???c r?i mà không c?n nh? c??ng nghi?p và sám h?i.
  • Ch?ng l?i s??? th?t t? t??ng.
  • Ghen t? v? ?n Chúa ban cho ng??i kh??c.
  • C? ch?p trong ?àng t?i.
  • Không h?i c?i trong gi? sau h?t.
 19. Ch???????t th? c?a bí tích Gi???i T?i là gì?
  Là lòng ?n n?n, d?c lòng ch?a c?a t???i nhân.

(Tr? V? Trang: 7 Phép Bí Tích)