7 Phép Bí Tích

 1. B?? Tích là gì?
 2. Bí Tích R?a T?i
 3. Bí Tích Thêm S?c
 4. B?? Tích Mình Thánh Chúa
 5. Bí Tích Gi?i T?i
 6. Bí Tích X?c D?u Thánh
 7. Bí Tích Truy?n Ch???c Thánh
 8. Bí Tích Hôn Ph?i
 9. Ð?c Chúa Thánh Th?n
 10. ?n Chúa

C??c Bí Tích chuy?n ng? qua Anh Ng?:

Vi???t Ng? Anh Ng???
Bí Tích R?a T?i Sacrament of Baptism
Bí T??ch Thêm S?c Sacrament of Confirmation
Bí Tích Mình Thánh Chúa Sacrament of Holy Eucharist
Bí Tích Gi?i T?i Sacrament of Reconciliation (Penance)
Bí Tích X?c D?u Thánh Sacrament of Anointing Sick
Bí Tích Truy?n Ch?c Thánh Sacrament of Holy Order
Bí Tích Hôn Ph?i Sacrament of Holy Matrimony

 1. Bí Tích là d?u b? ngo??i Ð???c Chúa Giêsu ?ã l?p ?? ban ?n b? trong cho ta.
 2. Ð????? tr? thành m?t bí tích c?n ph?i có 3 ?i?u ki?n:
  • Ph???i do Chúa Giêsu L?p
  • D?u b??? ngoài (Mô th? – Ch?t th?)
  • ?n b? trong
 3. Có 7 phép Bí Tich: R?a T?i, Thêm S?c, Mình Thánh Chúa, Gi?i T?i, X?c D?u Thánh, Truy?n Ch?c Thánh, và Hôn Ph???i.
 4. Bí Tích ???c chia làm 3 lo?i:
  • Khai T??m: R?a T?i, Thêm S?c, Mình Thánh Chúa (B?t ??u cu?c s?ng Kitô h?u)
  • Hoà Gi?i: Gi?i T?i và X?c D???u Thánh
  • ?n G?i: Truy?n Ch?c Th??nh và H??n Ph?i
 5. Bí Tích khai tâm ngh?a là qua các bí tích khai tâm, con ng??i tr? thành ph?n t? c?a Giáo H?????i trong cùng m?t c?ng ?oàn ??c tin, s?ng ?úng theo tinh th???n Chúa Kitô.
 6. Bí Tích R???a T?i, Th??m S?c, và M??nh Thánh Chúa ????c g?i là bí tích khai tâm vì:
  • Bí Tích R?a T?i: Làm cho ta tr??? thành ng??i Kitô h?u m?i và ???c chia s? s? s?ng v?i Chúa Kitô.
  • Bí Tích Thêm S?c: Chúng ta ???c m?i g?????i lên trong ????c tin và làm ch?ng nhân cho Chúa Kitô b?ng l?i nói và vi?c làm c???a chúng ta.
  • Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nh?c nh? s? hi?n di?n c?a Chúa Kitô luôn ? v?i chúng ta, cùng hi?p nh?t v?i Giáo H?i
 7. M?c ?ích c?a bí tích là:
  • Làm cho con ng??????i ???c thánh thi?n.
  • Xây d?ng Giáo H?i, là Nhi?m Th? c?a Chúa Kitô.
  • Ð? tôn k????nh, th? l?y Chúa
 8. Có 3 Bí Tích ???c ch?u m?????t l?n là: R?a T?i, Thêm S?c và Truy?n Ch?c Thánh t?i vì 3 Bí Tích này in vào linh h?n ta m?t d?u thiêng liêng kh??ng bao gi? m?t ?????c.
 9. Bí Tích Mình Th??nh Chúa quan tr?ng nh?t v?????? bí tích này ban ch??nh Chúa Giêsu là ngu?n m?ch m?i ?n Thánh cho ta.
 10. Ch??a Giêsu ban các Bí Tích cho ta.
 11. Chúng ta nh?n ???c ??n thánh khi lãnh nh???n các Bí Tích n?u chúng ta: S?ch t?i tr?ng, có lòng mu?n, v?? có ý ngay lành nh? lòng tin và lòng m?n.
 12. Chúng ta l?n lên trong ?n thánh nh??n ??c và b?y ?n Chúa Thánh Th?n nh? th? nào?
  • Lãnh nh?n các Bí Tích
  • C?u nguy?n
  • Làm các vi?c lành
 13. Bí T??ch R?a T?i và Gi?i T???i c????n g?i là bí tích k? ch?t vì ban cho ta s? s?ng siêu nhiên v?? ??n thánh Chúa cho nh?ng ng??i ?ã ch?t trong t?i.